Wie is Oona en waar komt ze vandaan?

Wie is Oona?

Oona is een gedeelde wateragenda van en voor bedrijven waarmee we de neuzen in dezelfde richting zetten om gefocust te werken aan innovatieve oplossingen.

Zo kunnen bedrijven beter inspelen op noden van overheden, en begrijpen overheden beter welke innovatieve oplossingen wenselijk en beschikbaar zijn, welke samenwerkingen daarvoor nodig zijn, en hoe ze die kunnen ondersteunen.

Samengevat kan Oona een katalysator zijn voor economische veerkracht binnen een duurzaam waterbeheer en een open uitnodiging tot samenwerking tussen alle betrokken partijen. 

En waar komt Oona vandaan?

Oona heeft een lange weg afgelegd en is het resultaat van een intense wisselwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. 

Hieronder lees je meer over dat proces:

De Vlaamse Blue Deal

onderschreef het belang van een wateragenda in 2020.

Zo zal de minister voor Wetenschap en Innovatie, samen met het in VITO gekantelde Vlakwa, een initiatief nemen om onderzoek en innovatie met de focus op water te versterken. Er zal daarbij ook worden ingezet op de valorisatie van deze waterinnovatie naar onze industrie.

De Vlaamse Regering

heeft Vlakwa daarna gevraagd om een faciliterende rol op te nemen voor het  verder ontwikkelen van een Vlaamse O&I-wateragenda op basis van een actie- en leergericht proces (Beslissing Vlaamse Regering van 21 april 2021).

Vlakwa neemt die rol ook al op om de samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en overheden te  bevorderen. 

Aanpak

De systeemkennis die werd opgebouwd in de transitiearena water vormde het vertrekpunt voor een reeks gesprekken met bedrijven uit verschillende hoeken van de Vlaamse economie.

In 2022 voerden VlakwaVITO Nexus en Voka overleg met bedrijfsleiders en organiseerden vervolgens een CEO-rondetafel. De overlegmomenten hadden een visionaire insteek waarbij het ideale toekomstbeeld voor ogen werd gehouden.

Door verder te kijken dan de urgenties aan de huidige horizon, werd terugredenerend uitgewisseld over 

  • leidende principes waaraan mogelijke oplossingsrichtingen moeten voldoen,
  • om daarbinnen bepaalde oplossingsrichtingen in kaart te brengen en van daaruit 
  • behoeftes aan onderzoek en innovatie te formuleren.
     

Binnen de werking van Vlakwa werd een Programmabureau opgericht met vertegenwoordiging vanuit industrie, watertechnologie, waterbedrijven, overheid en onderzoek om het proces richting deze agenda aan te sturen.

Dat Programmabureau werd gevraagd om de voorgestelde oplossingsrichtingen te evalueren en om leeropgaven scherp te stellen om die oplossingsrichtingen te realiseren:

Wat is er nodig op het gebied van technologie, kennis, beleid, financiering…en de verbindingen daartussen?

DE LEEROPGAVEN WERDEN DAARNA VERDER VERRIJKT MET INPUT VANUIT VERSCHILLENDE FORA, ZOALS:

De klankbordgroep van Vlakwa met vertegenwoordigers vanuit de overheids-, onderzoeks- en ondernemerswereld.

De klankbordgroep garandeert een wisselwerking met de stakeholders en transparantie naar het brede waterveld.

Het platform Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie Water binnen de CIW-werking
Dit platform wil een katalysator zijn voor iedereen die bezig is met wateronderzoek of waterinnovatie.

Dat gebeurt door mensen en organisaties samen te brengen, kennis en ervaringen te delen, gezamenlijke initiatieven op te zetten, als klankbord op te treden en een gezicht te geven aan ontluikende initiatieven.

Het platform Circulair Water binnen de CIW-werking dat samenvalt met de werkagenda waterkringlopen van Vlaanderen Circulair.
Het is een platform waar leden kennis en ervaringen uitwisselen over circulair watergebruik.

Ze detecteren barrières en hefbomen, formuleren acties en verkennen mogelijkheden voor opschaling en gedragsverandering.